Условия за ползване

Собственик на съдържанието на сайта party-vega.com e "Парти център Вега" ЕООД, EИK 148136299 Настоящите Общи условия уреждат отношенията между
"Парти център Вега" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Странджа 18, с ЕИК 148136299, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, наричано по-долу "PARTY-VEGA.COM" от една страна и физическо, юридическо лице, непeрсoнифицирано дружество, държавно или общинско учреждение или друг субект от друга страна, който е заредил домейна party-vega.com в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта party-vega.com.
Посредством party-vega.com клиентите получават възможност да получат съдържащата се на сайта информация или да се възползват от нея по начина, описан в настоящите Общи условия и след изричното им приемане от страна на клиентите. Тези Условия за ползване регламентират също и взаимоотношенията между "Парти център Вега" ЕООД наричано по-долу и"PARTY-VEGA.COM" , доставчик на услугите и клиентите ползващи услугите. Използването на сайта от потребителите се приема като съгласие с Условия за ползване. При несъгласие клиентите са освободени от ангажимента да ползват услугите на party-vega.com

"PARTY-VEGA.COM" предоставя своите услуги, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други.

Парти център Вега предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на потребителите и на компетентните органи до следната информация, както чрез публикуването й в настоящите Общи условия, така и на указания по-долу телефон:

 1. Фирма: Парти център Вега ЕООД;

 2. Правноорганизационна форма: еднолично дружество с ограничена отговорност;

 3. Изписване на чужд език: Party center Vega;

 4. Предмет на дейност: Организиране на събития, декорации, фойерверки, Карнавален магазин

 5. Седалището и адрес на управление: България, гр. Варна, ул Странджа 18;

 6. Адреса, на който се упражнява дейността: България, гр. Варна, ул. Княз Александър Батемберг 15

 7. Данни за кореспонденция: България, гр. Варна, ул. Княз Александър Батемберг 15

 8. Телефон: 052 / 601933;

 9. Факс: 052 / 601933;

 10. Адрес на електронна поща: office@party-vega.com;

 11. Вписване в Търговския регистър на Република България с ЕИК: 148136299;

Всички услуги, предлагани от "PARTY-VEGA.COM", използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на "PARTY-VEGA.COM".

Като нежалана поща се класифицират съобщения с рекламна цел изпращани чрез услугата "ключови думи" до множество клиенти на каталога, които не са заявили желание да получават такъв род информация.

 

ІІ. Права и задължения на "PARTY-VEGA.COM"

Публикуване на предоставената от фирмата актуална информация. Своевременно извършване на платена услуга и регистрация на заплатилите абонамент. "PARTY-VEGA.COM" уведомява клиентите си, че като момент на плащане приема датата на банковия документ за превод на сумата.

"PARTY-VEGA.COM" не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.

"PARTY-VEGA.COM" си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като се ангажира да уведоми клиентите си. В даден срок, ако клиентите не заявят несъгласие с направените промени, то те се считат за обвързани с тях.

 

ІІІ. Права и задължения на клиентите и потребителите

В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към клиентите от страна на "PARTY-VEGA.COM", клиента може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с фирмата, но няма право на никакви компенсации и обезщетения.

Клиентът няма право да въвежда информация нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ и международните актове.

Потребител е всяко лице, което е заредило домейна party-vega.com в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта "PARTY-VEGA.COM" . Потребителят има право единствено да се запознава и да ползва информацията от "PARTY-VEGA.COM", съобразно нейното търговско предназначение.

Потребителят няма право, без изричното писмено съгласие на "PARTY-VEGA.COM", ръчно или чрез компютърни програми /скриптове, ботове и др./ да извлича съдържанието или части от съдържанието на сайта "PARTY-VEGA.COM" вкл. данните предоставени от клиентите, които по своята формулировка, подредба и структура са обект на предоставени от клиентите на Парти център Вега авторски права, както и да копира находящите се на сайта снимки, графики, лога и др. материали.

Клиентът и потребителят могат да използват информацията от"PARTY-VEGA.COM" като нямат право да я изтеглят по никакъв начин, да я продават, препродават или предоставят на трети лица.

 

ІV. Авторски права

Базата данни, информацията за фирмите на "PARTY-VEGA.COM" , наличните на сайта лога, снимки, изображения, текстове, както и формулировката, подредбата и структората на данните, достъпни от сайта, са обект на авторско право. Цялата финансова и организационна инициатива за събирането, подреждането, контрола и подбора на информацията, достъпна от домейна "PARTY-VEGA.COM", е дело на парти център Вега.

Базата данни на "PARTY-VEGA.COM" е публично достъпна с цел да бъде ползвана от потребителите и клиентите.

 

Отиди най-горе